ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Προεδρικού Διατάγματος 190/2006 (ΦΕΚ196/Α/14-9-2006) ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» νοείται κάθε δραστηριότητα είτε παρουσίασης, πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης ή σύναψης αυτών ή παροχής συνδρομής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή;

Προϋποθέσεις για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι η εγγραφή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιμασίας σε εξετάσεις που επιμελείται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να γνωστοποιήσει ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής

Σύμφωνα με τις οδηγίες της τράπεζας της Ελλάδος, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να γνωστοποιεί προς τον υποψήφιο πελάτη, σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.Δ. 190/2006, την Επαγγελματική Ταυτότητα και το Έντυπο Παροχής Πληροφοριών Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

Ποιες οι διαφορές μεταξύ εξαρτημένου και ανεξάρτητου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή;

Ο εξαρτημένος διαμεσολαβητής έχει σχέση εξάρτησης με την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται και δεν έχει την δυνατότητα να προτείνει ασφαλιστικά προγράμματα από καμία άλλη εταιρεία προκειμένου να ικανοποιήσει την ανάγκη του πελάτη του. Ο ανεξάρτητος διαμεσολαβητής επιλέγει τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται, έχοντας την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες από διαφορετικές εταιρείες, αν αυτό κρίνει ότι θα ικανοποιήσει την ανάγκη του πελάτη.

Μετά από πολυετή εμπειρία στην εξαρτημένη διαμεσολάβηση, επιλέξαμε να ανεξαρτητοποιηθούμε ώστε να δώσουμε στον πελάτη το απόλυτο ενδιαφέρον, μακριά από κατευθυνόμενες συμπεριφορές.

Πως μπορώ να θέσω το παράπονο μου για την συνεργασία με τον διαμεσολαβητή μου;

Η νομοθεσία προστατεύει τον καταναλωτή παρέχοντας του όλα τα νόμιμα εργαλεία διαχείρισης παραπόνων. Κάθε διαμεσολαβητής οφείλει να γνωστοποιεί στον πελάτη του την διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει προκειμένου να τοποθετήσει επίσημα το παράπονο του (αιτίαση). Εστιάζοντας με προσοχή στην ικανοποίηση του πελάτη, η insurance design παρέχει την διαδικασία διαχείρισης παραπόνων και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο ‘Εγχειρίδιο Συνεργασίας’.

Τι να προσέξω όταν επιλέγω ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα;

Στην insurance design θέτουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά, τα οποία ο πελάτης οφείλει να προσέξει προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις.

  • Ευελιξία: Το πρόγραμμα οφείλει να μπορεί να εξατομικευτεί, ώστε να είναι εύκολο να ανταποκριθεί στις μελλοντικές μας ανάγκες.
  • Ελευθερία: Πολλά προγράμματα κατευθύνουν τον πελάτη σε συγκεκριμένα νοσοκομεία με τα οποία έχουν ειδικές συνεργασίες. Αυτό περιορίζει το εύρος των κινήσεων καθώς θεωρούμε ότι ο πελάτης οφείλει να έχει την απόλυτη ελευθερία επιλογής ιατρού, νοσοκομείου και χώρας προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας με τον καταλληλότερο τρόπο.
  • Χωρίς επιμέρους όρια: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξεύρεση των επιμέρους ορίων (δωμάτιο-τροφή, εντατική, αμοιβές ιατρών, κάλυψη σε μη-συμβεβλημένα νοσοκομεία, κτλ.) προκειμένου ο πελάτης να ξέρει αν θα επιβαρυνθεί οικονομικά. Προτείνουμε να γίνει καλή μελέτη των όρων, και όχι μόνο της προσφοράς ασφάλισης, ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν υπάρχουν επιμέρους όρια που θα περιορίσουν την αποζημίωση.
  • Ολιστική προσέγγιση: Τα σύγχρονα προγράμματα οφείλουν να αγκαλιάζουν τον πελάτη από την προσπάθεια εντοπισμού του προβλήματος του μέχρι την οριστική του αποκατάσταση. Έμφαση οφείλει να δοθεί και στην παροχή προληπτικών ελέγχων καθώς έτσι μπορεί να προληφθεί μία επιδείνωση της υγείας.

Τι να προσέξω κατα την συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης;

Κατά την συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να εξετάσει σωστά τον πελάτη ώστε να συμπληρωθεί με απόλυτη ειλικρίνεια.

Οποιαδήποτε αμέλεια ή εκούσια απόκρυψη στοιχείων έχει δυσάρεστες συνέπειες, καθώς οι εταιρείες είναι πολύ σχολαστικές στην εξέταση των περιστατικών αποζημίωσης και ενδέχεται ακόμα και να καταγγείλουν ένα συμβόλαιο αν κρίνουν ότι υπάρχει δόλος.

Η επιπλέον προσκόμιση δικαιολογητικών υγείας (ιατρικές εξετάσεις, βιβλιάριο υγείας, κτλ) βοηθάει στο να γίνει ακριβής αξιολόγηση των όρων ασφάλισης.

Μπορώ να αλλάξω εταιρεία ή/και διαμεσολαβητή αν και είμαι χρόνια ασφαλισμένος;

Ο πελάτης αν δεν είναι ευχαριστημένος από το πρόγραμμα, την εταιρεία ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή του, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το πρόγραμμα του όποτε επιθυμεί. Η αλλαγή νοσοκομειακών συμβολαίων χρειάζεται εμπειρία και προσοχή, καθώς πρέπει να γίνουν ξεκάθαροι, βάσει ιατρικού ιστορικού, οι όροι με τους οποίους θα ασφαλιστεί.

Γι’ αυτό και προσέχουμε να γίνει σωστή συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού, και αφού διαβάσουμε και μείνουμε ευχαριστημένοι με τους όρους ασφάλισης του νέου συμβολαίου, μετά να προχωρήσουμε στην ακύρωση του υπάρχοντος συμβολαίου. Ευτυχώς υπάρχουν εταιρείες που αναγνωρίζουν την ιστορικότητα του ασφαλισμένου και με την προσκόμιση του τελευταίου ειδοποιητηρίου, ως πιστοποιητικό ενεργού συμβολαίου υγείας, προχωρούν σε άρση των αναμονών ασφάλισης.

Γιατί παρατηρώ μεγάλες αναπροσαρμογές στα ασφάλιστρα μου;

Τα συμβόλαια αυξάνονται με την ηλικιακή αναπροσαρμογή (η οποία δεν είναι μεγάλη) αλλά και με επιπλέον αναπροσαρμογή συνήθως για τους παρακάτω λόγους:

  • Κακή αρχική τιμολόγηση του προγράμματος: Υπερβολικές καλύψεις με χαμηλή τιμή οδηγούν πάντα σε μεγάλες αναπροσαρμογές στο μέλλον. Χρειάζεται προσοχή στο ‘καρότο’ της χαμηλής τιμής καθώς θα πληρωθεί ακριβά στο μέλλον.
  • Παλιά ζημιογόνα συμβόλαια: Πολλές εταιρίες έχουν υπέρογκες ζημιές από παλιά συμβόλαια (π.χ. κάλυψη τοκετού) με αποτέλεσμα να αυξάνουν τα σημερινά συμβόλαια δυσανάλογα.
  • Ισόβια προγράμματα: Όλα τα ισόβια προγράμματα έχουν αναπροσαρμογές που φτάνουν πολλές φορές το διψήφιο νούμερο. Αφενός ήταν εξαρχής χαμηλά τιμολογημένα και αφετέρου οι ευρωπαϊκές οδηγίες απαιτούν περισσότερα κεφάλαια.
  • Ελαστικός έλεγχος υγείας: Υπάρχουν εταιρείες που είναι ή υπήρξαν πολύ ελαστικές στον έλεγχο υγείας του ασφαλισμένου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να κάνουν αναπροσαρμογές προκειμένου να καλύψουν τις υπέρογκες ζημιές.
  • Αύξηση ιατρικού πληθωρισμού: Ο εκσυγχρονισμός της υγείας στην Ελλάδα οδήγησε και στην αύξηση του κόστους περίθαλψης. Οι εταιρείες προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ιατρική εξέλιξη οφείλουν να αναπροσαρμόσουν τα ασφάλιστρα.

Εχω ιδιωτική ομαδική ασφάλιση υγείας στην εταιρεία μου. Χρειάζεται να κάνω συμπληρωματικό ατομικό πρόγραμμα;

Τα ομαδικά συμβόλαια παρέχουν ένα κεφάλαιο νοσοκομειακής περίθαλψης (π.χ. 20.000,00€/ετησίως) το οποίο δεν θεωρείται αρκετό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Επιπλέον σε περίπτωση απώλειας του ομαδικού (απόλυση, διακοπή ομαδικού, συνταξιοδότηση) θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την ανάγκη δημιουργίας ατομικού συμβολαίου. Βάση της εξαίρεσης των προϋπάρχουσων ασθενειών των ατομικών προγραμμάτων , αν έχω ήδη ένα πρόβλημα υγείας τότε οι εταιρείες θα μου το εξαιρέσουν ή μπορεί και να μην με ασφαλίζουν.

Γι’ αυτό και προτείνουμε τον συνδυασμό του ομαδικού με ένα ατομικό πρόγραμμα με απαλλαγή, το οποίο θα είναι αρκετά πιο οικονομικό από το να είχαμε ένα ατομικό πρόγραμμα πλήρους κάλυψης και να μπορεί να μας ακολουθεί ανεξάρτητα από το ομαδικό.

Μπορώ να ασφαλιστώ παρότι έχω ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας;

Για την απόκτηση ενός νοσοκομειακού προγράμματος υπάρχει μία συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθούμε (βλ. ‘Μεθοδολογία’). Με την απαραίτητη προσκόμιση δικαιολογητικών και συνήθως με ένα προασφαλιστικό έλεγχο υγείας μπορούμε να δούμε ποιες εταιρείες και με ποιους όρους μπορούμε να ασφαλιστούμε.

Επιπλέον υπάρχουν προγράμματα στην αγορά για ομάδες ανθρώπων που έχουν συγκεκριμένες παθήσεις (π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας, διαβήτη, χοληστερίνη, πίεση). Αξίζει να κάνουμε μία προσπάθεια να διαπιστώσουμε τι μπορούν οι εταιρείες να μας προσφέρουν.

Να αποκτήσω πρόγραμμα υγείας μέσω internet ή μέσω ενός τραπεζικού υπαλλήλου;

Θεωρούμε την σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου υγείας μία αρκετά λεπτή σε χειρισμό διαδικασία. Η παρουσία του διαμεσολαβητή σε τέτοιου είδους ασφαλίσεις είναι επιβεβλημένη ώστε να υπάρξει ασφαλές αποτέλεσμα. Είναι σαν να κάνουμε μόνοι μας διάγνωση μέσω internet για ένα πρόβλημα υγείας και να μην απευθυνθούμε σε ένα εξειδικευμένο ιατρό.

Η ασφάλιση υγείας απαιτεί γνώση των όρων και των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πελάτη, καθώς και σωστή διαχείριση των εγγράφων που απαιτούνται για την ορθή αξιολόγηση της κατάστασης υγείας του πελάτη.

Τι είναι οι συγγενείς παθήσεις;

Οι εκ γενετής ή συγγενείς παθήσεις, αποτελούν μία κατηγορία παθήσεων που επιβαρύνουν κάποιον από την στιγμή της γέννησής του. Η εκ γενετής πάθηση ορίζεται ως η πάθηση που χρονολογείται από την εμβρυική ζωή και τότε ονομάζεται συγγενής, δηλαδή παρούσα κατά την γέννηση, ανεξάρτητα αν είναι γνωστή στον ασφαλισμένο ή όχι κατά την σύναψη της ασφάλισης.

Πλεόν τα σύγχρονα νοσοκομειακά προγράμματα καλύπτουν τις συγγενείς παθήσεις, κάτω από συγκεριμένες προϋποθέσεις. Προτείνουμε να εκσυγχρονήσετε το συμβόλαιο σας, ώστε να καλύπτει τις συγγενείς παθήσεις, καθώς είναι πολύ δυσάρεστο να εκδηλωθεί μετά από πολλά χρόνια μία πάθηση και να διαπιστώσουμε μετά το χειρουργείο ότι δεν θα αποζημιωθούμε.

Γιατί να προσθέσω καλύψεις προστασίας εισοδήματος στον ασφαλιστικό μου σχεδιασμό;

Η ασφάλιση προστασίας εισοδήματος αφορά την καταβολή αποζημίωσης (κεφάλαιο) προς τους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής και μερικής/ολικής ανικανότητας για εργασία. Θωρούμε ότι αποτελούν βασικό κομμάτι μιας ισορροπημένης ασφαλιστικής προσέγγισης καθώς αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί σε έναν άνθρωπο.

Με τα ακίνητα να έχουν χάσει την αξία τους και με την συνεχώς μειούμενη ρευστότητα, η ασφάλεια ζωής είναι μία πολύτιμη επένδυση για τα εξαρτώμενα μέλη.

Σε ποιούς απευθύνονται οι καλύψεις προστασίας εισοδήματος;

Απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν υποχρεώσεις και εξαρτώμενα μέλη που βασίζονται στο εισόδημα της εργασία τους.

Είμαι ασφαλισμένος για τα δάνεια μου στην τράπεζα. Χρειάζομαι καλύψεις προστασίας;

Η τράπεζα ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει τις δικές της απαιτήσεις και όχι της οικογένεια σας. Αυτό σημαίνει ότι τα απαραίτητα κεφάλαια θα δοθούν για να μην επιβαρυνθεί η οικογένεια με τις υποχρεώσεις, αλλά δεν θα λάβει κάποιο επιπλέον ποσό για να αποκατασταθεί η απώλεια του εισοδήματος σας. Η κατάλληλη μελέτη θα βοηθήσει να εντοπίσουμε το επιπλέον κεφάλαιο με το οποίο θέλουμε να ενισχύσουμε την οικογένεια μας.

Είμαι επιχειρηματίας/ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω κάποια επιπλέον ανάγκη;

Το ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών δεν προβλέπει κάποια αντικατάσταση του εισοδήματος σε περίπτωση μερικής ανικανότητας για εργασία. Προτείνεται να προσθέσουμε ένα ποσό αποζημίωσης εισοδήματος σε μηνιαία μορφή, μέχρι να αποκατασταθεί η ικανότητα εργασίας και να επανέλθουμε στην ενεργό δράση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Τι έχω να κερδίσω αν συστήσω έναν δικό μου άνθρωπο στην insurance design;

Κάθε πελάτης συνδέεται με την ασφαλιστική εταιρεία μέσω των συμβολαίων αλλά και μέσω του διαμεσολαβητή του. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο παραγωγικός είναι ο διαμεσολαβητής προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, τόσο πιο γνωστός γίνεται και ο πελάτης του. Οι εταιρείες κρίνουν τους διαμεσολαβητές τόσο από το παραγωγικό αποτέλεσμα (π.χ. πλήθος συμβολαίων, διατήρηση συμβολαίων) όσο και από την ποιότητα των συνεργασιών τους (π.χ. καθαρές οικονομικές συναλλαγές, κώδικας δεοντολογίας).

Όταν ο πελάτης συστήνει στην insurance design ανθρώπους από το περιβάλλον του, αυτομάτως ενισχύει την εικόνα του απέναντι στις εταιρείες, καθώς ο διαμεσολαβητής του αναπτύσσεται τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα. Επομένως και οι εταιρείες θα τον εξυπηρετήσουν ως VIP πελάτη απολαμβάνοντας τα ‘άγραφα οφέλη’ μίας καλής συνεργασίας.

Επίσης η ανάπτυξη των εργασιών μέσω συστάσεων αποτελεί την μεγαλύτερη ηθική επιβράβευση μας. Οι πελάτες μας είναι οι μέτοχοι της εταιρείας μας και τους ανταποδίδουμε την ανάπτυξη προσφέροντας τους ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση και γνώση πάνω στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς περισσότερες επαφές και συνεργασίες οδηγούν και σε ανάπτυξη της εμπειρίας μας.

Ποιος θα αναλάβει να επικοινωνήσει με τις συστάσεις μου;

Επικεφαλής των συναντήσεων είναι ο Γιώργος Μπάτρης, ο οποίος αναλαμβάνει όλη την επικοινωνία και την επαφή με τον συντηνόμενο. Τις διαδικασίες τις αναλαμβάνει προσωπικά, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της σχέσης που επιθυμούμε με τον υποψήφιο πελάτη.

Ποιους να συστήσω; Τι να τους πω;

Προτείνουμε να συστήσετε ανθρώπους που εμπιστεύεστε και βρίσκονται στο οικογενειακό, φιλικό ή επαγγελματικό περιβάλλον σας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ανθρώπους που έχουν εξαρτώμενα μέλη. Είναι σημαντικό να καταλάβουν ότι χαρακτηριζόμαστε από ευγένεια, συνέπεια και σεβασμό προς τον χρόνο και το χώρο τους.

Πως μπορώ να συστήσω κάποιον;

Συνήθως μας δίνουν τα στοιχεία επικοινωνίας του συντεινόμενο και εμείς επικοινωνούμε μαζί του τηλεφωνικά ή μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας μας και να έρθουν αυτοί σε επαφή μαζί μας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε μία φόρμα συστάσεων (επισυνάπτεται στο εγχειρίδιο συνεργασίας) προκειμένου να συμπληρώσετε τα στοιχεία τους.

Οι φίλοι και γνωστοί είναι ασφαλισμένοι από ότι ξέρω. Υπάρχει λόγος να σας συστήσω;

Μία δεύτερη γνώμη ποτέ δεν βλάπτει. Γι’ αυτό και προσφέρουμε την υπηρεσία 2ης γνώμης χωρίς χρέωση για δικού σας ανθρώπους, που έχουν στην κατοχή τους ασφαλιστικά προγράμματα. Επίσης μπορεί κάποιος να μην είναι ικανοποιημένος από τον ασφαλιστικό του διαμεσολαβητή και να επιθυμεί να δει μία καινούργια πρόταση. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα χαρούμε να προσφέρουμε την τεχνογνωσίας μας σε έναν δικό σας άνθρωπο, ανεξάρτητα από το αν θα προχωρήσουμε σε συνεργασία ή όχι.

Μήπως να περιμένω πρώτα να μου πει κάποιος ότι ενδιαφέρεται;

Εν αντιθέσει με την ιατρική, όπου θα πάμε στο ιατρό όταν νοιώσουμε επιδείνωση της κατάστασης της υγείας, στα ασφαλιστικά θέματα πρέπει να ενεργήσουμε πριν συμβεί ο κίνδυνος. Οπότε είναι λογικό κάποιος να μην γνωρίζει για τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν μέχρι να έρθει αντιμέτωπος με τον κίνδυνο.

Ρόλος μας είναι να συζητήσουμε μαζί με τον υποψήφιο, ώστε να εντοπίσουμε και να απομονώσουμε τα προβλήματα που τον απασχολούν, εξετάζοντας την οικονομική δυνατότητα σήμερα ή στο μέλλον ώστε να τα αντιμετωπίσει.

Ποια είναι η φιλοσοφία των αποταμιευτικών προγραμμάτων;

Τα αποταμιευτικά προγράμματα προσφέρουν μία δομημένη διαδικασία αποταμίευσης με συγκεκριμένο στόχο και αποτέλεσμα. Βασικό απαιτούμενο στην αποταμίευση είναι να βρούμε το πρόβλημα που μας απασχολεί και στη συνέχεια να δομήσουμε ένα όχημα για να φτάσουμε στην επίτευξη του στόχου μας.

Η σύνταξη, οι σπουδές των παιδιών μας, η κάλυψη των φόρων κληρονομιάς ή μία μελλοντική αγορά αποτελούν στόχους τους οποίους τα αποταμιευτικά προγράμματα καλούνται να επιτύχουν.

Ποιά είναι τα είδη των αποταμιευτηκών προγραμμάτων;

Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα εγγυημένα και τα επενδυτικά προγράμματα. Τα εγγυημένα παρέχουν ένα μικρό τεχνικό εγγυημένο επιτόκιο (1%) και στην λήξη τους εγγυώνται ένα ελάχιστο κεφάλαιο, ενώ τα επενδυτικά δεν έχουν εγγυημένες αποδόσεις αλλά εξαρτώνται από την πορεία της επένδυσης. Τα επενδυτικά χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον επενδυτικό κίνδυνο που ταιριάζει σε κάθε πελάτη.

Λόγω του πολύ μικρού εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου στην insurance design προτείνουμε τα επενδυτικά προγράμματα, αφού όμως πρώτα έχει γίνει μία καλή ανάλυση των τεχνικών τους προδιαγραφών και του επενδυτικού προφίλ του πελάτη.

Και αν ξεκινήσω την αποταμίευση μου αλλά στην πορεία χάσω την εργασία μου;

Τα σύγχρονα αποταμιευτικά προγράμματα μας προσφέρουν την δυνατότητα αν χάσουμε την εργασία μας να ‘παγώσουν’ μέχρι να αποκατασταθεί το εισόδημα μας. Το πρόγραμμα που προτείνουμε οφείλει να εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Να κάνω αποταμιευτικό στην τράπεζα;

Προκειμένου να υπάρξει σωστή καθοδήγηση και σχεδιασμός προτείνουμε τέτοιου είδους κινήσεις να γίνονται με ηρεμία και μέσω ενός εξειδικευμένου συμβούλου και όχι κάτω από την πίεση του κισσέ. Οφείλει να γίνει σωστή αξιολόγηση του επενδυτικού προφίλ και συχνή ενημέρωση για την πορεία την αποταμίευσης και μόνο μέσα από ένα διαμεσολαβητή μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες συνεργασίας.

Πότε να ξεκινήσω την αποταμίευση μου;

Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το ύψος του αποταμιευόμενου ποσού αλλά και από τα χρόνια της αποταμίευσης. Όσο αργούμε τόσο περισσότερα είναι τα χρήματα που πρέπει να αποταμιεύουμε ώστε να πετύχουμε το σωστό αποτέλεσμα.